Kontaktinformācija
SIA “SIA MBIZNESS”
Reģ.nr. LV40103880980
Adrese: Kalnciema iela 207, Rīga, LV-1046
tel.: +371 66119148 (darba dienās 9:00 – 18:00)
e-pasts: info@greeder.lv

Personas datu ievākšana un izmantošana

 

PRIVĀTUMA POLITIKA SIA “MBIZNESS“ (turpmāk tekstā – Sabiedrība)

1. Šī Privātuma politika izskaidro, kā Sabiedrība apstrādā personas datus, kad tiek izmantoti Sabiedrības pakalpojumi. Šī politika attiecas uz visa veida personas datu apstrādi, ko Sabiedrība ievāc no mājas lapām, e-pastu sarakstes, anketām, līgumiem un citiem datu avotiem.

2. Neatkarīgi no kuras valsts klients izmanto Sabiedrības pakalpojumus, personas datu apstrādē tiek ievēroti  Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) (turpmāk tekstā – Regula) noteikumi. Klients ar šo Privātuma politiku tiek informēts, ka klienta personas dati Latvijā var tikt apstrādāti arī uz šīs valsts normatīvo aktu amata.


3. Sabiedrība informē, ka reģistrējot savu e-pasta adresi, tiek dota piekrišana, ka tā tiek iekļauta uzņēmuma datu bāzē un uz to var tikt nosūtīta no interneta vietnes https://www.greeder.lv/lv/ paziņojums/atgādinājums par uzsāktajiem, bet nepabeigtajiem preču pasūtījumiem vai arī reklāma. 
4. Sabiedrība informē, ka reģistrējot savu e-pasta adresi klients ir informēts, ka lietojot interneta vietni https://www.greeder.lv/lv/  Sabiedrība vai jebkura trešā persona, kas darbojas Sabiedrības vārdā, var apkopot un uzglabāt datus, kas ļauj izsekot un uzskaitīt tīmekļa vietņu kopējo apmeklējumu skaitu, tīmekļa vietnes apmeklētāju skaitu, IP adreses, citus datus, kuru izmantošanas mērķis ir sistēmu administrēšana, kā arī lai kontrolētu interneta vietnes izmantošanu un organizētu tās uzlabošanu.

 

5. Personas datu apstrādes nolūks un tiesiskais pamats

Sabiedrība apstrādā personas datus šādiem mērķiem (turpmāk tekstā – Mērķis): 
•    pakalpojumu un distances līguma, rēķinu sagatavošana, noslēgšana un izsūtīšana;
•    efektīvu uzņēmuma pārvaldības procesu nodrošināšana;
•    biznesa plānošana un analīze;
•    pieteikumu izskatīšana un apstrāde;
•    reklāmas izsūtīšana;


Ja Sabiedrība nolems izmantot datu subjektu datus citam mērķim, nekā tas sākotnēji bija paredzēts, pirms personas datu apstrādes uzsākšanas Sabiedrība informēs datu subjektu par plānoto datu apstrādes nolūku, dodot datu subjektam tiesības iebilst pret šādu tā personas datu apstrādi.


6. Sabiedrība apstrādā personas datus uz šādiem tiesiskajiem pamatiem:

•    Ar normatīvo aktu noteikta juridiskā pienākuma izpildei
•    Leģitīmās intereses nodrošināšanai 
•    Līguma noslēgšanai vai izpildei
•    Uz datu subjekta piekrišanas pamata

 

7. Personas datu glabāšanas ilgums
Sabiedrība  glabā personas datus atbilstoši definētajiem personas datu apstrādes Mērķiem un normatīvo aktu prasībām, kamēr pastāv vismaz viens no šiem kritērijiem:
•    kamēr ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā Sabiedrība var realizēt savas leģitīmās intereses;
•    kamēr Sabiedrība pastāv juridisks pienākums datus glabāt saskaņā ar normatīvajiem aktiem;
•    kamēr ir spēkā datu subjekta piekrišana attiecīgai personas datu apstrādei, ja nepastāv cits datu apstrādes likumīgs pamats.

 

8. Sīkdatnes

Sīkdatnes ir nelielas teksta datnes, ko tīmekļa vietne saglabā jūsu datorā vai mobilajā ierīcē, kad jūs apmeklējat vietni. Katrā nākamajā apmeklējuma reizē sīkdatnes tiek nosūtītas atpakaļ uz izcelsmes vietni vai trešās puses vietni, kas atpazīst attiecīgo sīkdatni. Sīkdatnes tostarp ļauj vietnei atcerēties lietotāja izvēlētos iestatījumus nākamajās apmeklējuma reizēs, lai katru reizi tie nebūtu jānorāda no jauna. Sīkdatnes netiek izmantotas, lai jūs personiski identificētu.

Sabiedrība izmanto sīkdatnes šādiem mērķiem:
•    sesiju pārvaldībai un lietotāju autentifikācijai;
•    mājaslapas funkcionalitātes nodrošināšanai;
•    iegūtu statistikas datus par lapas apmeklētāju plūsmu – apmeklētāju skaitu, lapā pavadīto laiku;
•    uzlabotu vietnes darbības efektivitāti.

Sīkdatņu ietvaros veiktās personas datu apstrādes tiesiskais pamats ir Sabiedrība leģitīmā interese. Sabiedrība neizmanto sīkdatnes, lai veiktu lietotāju paradumu izsekošanu, tāpēc Sabiedrība informē par sīkdatņu izmantošanu, bet neprasa Jūsu piekrišanu sīkdatņu ievietošanai atbilstoši likuma prasībām.

 

9. IP adrese
Sabiedrība  nesaista lietotāja IP adresi un e-pasta adresi ar datiem, kas ļauj identificēt šo lietotāju. Tas nozīmē, ka katra lietotāja sesija tiks reģistrēta, taču interneta vietnes lietotājs paliks anonīms.

 

10. Trešo personu sīkdatnes un  Sīkdatņu kontrole
Sabiedrības mājas lapā var būt trešo personu sīkdatnes, kuram ir piekļuve šī rīka vāktajiem statistikas datiem. Datu subjekts var dzēst sīkdatnes pēc savas izvēles.

11.Personas datu saņēmēji
Likumā noteiktos gadījumos Sabiedrība var nodot informāciju trešajām personām. Tāpat Sabiedrība var izmantot ārpakalpojumus, lai nodrošinātu efektīvāku savu funkciju veikšanu (piemēram: preču piegādei). Personas dati netiek nodoti uz trešajām valstīm.

 

12. Piekļuve saviem personas datiem un citas datu subjekta tiesības

Lai saņemtu informāciju par personas datiem, kurus Sabiedrība par Jums apstrādā, Jums ir jāiesniedz iesniegums, uzrādot personu apliecinošu dokumentu. Datu subjektam ir tiesības pieprasīt personas datu dzēšanu, personas datu apstrādes ierobežošanu, iebilst pret personas datu apstrādi, lūgt personas datu labošanu atbilstoši Regulas noteikumiem. Sabiedrība veic saziņu ar datu subjektu, izmantojot datu subjekta norādīto kontaktinformāciju (telefona numuru, e-pasta adresi, adresi).
Ja Jūs uzskatāt, ka Jūsu tiesības uz personas datu aizsardzību ir pārkāptas, Jūs varat iesniegt sūdzību personas datu uzraudzības iestādei.

 

13. Tiesības atsaukt piekrišanu

Ja personas datu apstrāde ir uzsākta un notiek saskaņā ar datu subjekta piekrišanu, datu subjektam ir tiesības to atsaukt, sūtot atsaukumu uz Sabiedrības augstāk norādīto e-pastu. Piekrišanas atsaukums neietekmē datu apstrādes, kuras veiktas tajā laikā, kad Klienta piekrišana bija spēkā. Atsaucot piekrišanu, nevar tikt pārtraukta datu apstrāde, kuru veic, pamatojoties uz citiem tiesiskajiem pamatiem. Lietotājam ir tiesības dzēst savu profilu, par to atsūtot pieprasījumu uz Sabiedrības augstāk norādīto e-pastu. Šādā gadījumā pieprasījums tiek pieņemts tikai, ja tas nosūtīts no tā paša epasta, uz kuru reģistrēts lietotāja profils.